Đức Phật Và Phật Pháp

Đức Phật Và Phật Pháp

Author: Maha Thera
Language: Tiếng Việt
Tags:
2123
973
day(s) ago
Anonymous
19

Quyển "The Buddha and His Teachings" (Đức Phật và Phật Pháp) được ấn hành tại Sài gòn năm 1964 nhờ sự phát tâm bố thí của liệt vị Phật tử Việt Nam.


Download: