Dược Học Và Thuốc Thiết Yếu

Dược Học Và Thuốc Thiết Yếu

Author: Bộ Y Tế
Language: Tiếng Việt
Tags:
158
44
day(s) ago
Anonymous
1

Vấn đề sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội được nhiều nước rất quan tâm. Bộ Y tế đã chọn chương trình thuốc thiết yếu là một chương trình y tế Quốc gia. Chương trình đã xây dặng được danh mục thuốc tối cần và thuốc chủ yếu cho ngành Y tế từ tuyến trung ương đến cơ sở.

Download: