Gương Chiến Đấu

Gương Chiến Đấu

Language: Tiếng Việt
Tags:
618
184
day(s) ago
Anonymous
4

Ngày 28 tháng giêng năm 1881, sau mấy ngày ngọa bệnh, mấy lần thổ huyết, ông Dostoïevsky tắt nghỉ. Thanh niên tranh nhau khiêng quan tài tới nhà thờ. Lính canh phải đóng cửa nhà thờ vì không còn chỗ đứng. Có kẻ mặc tang phục, dắt con gái, mạo nhận là bà Dostoïevsky để được vô. 

Download: