Thuật Đàm Phán

Thuật Đàm Phán

Author: Brian Tracy
Language: Tiếng Việt
Tags:
1611
0
day(s) ago
Anonymous
18

Đàm phán là một yếu tố thiết yếu trong mọi tương tác mang tính cá nhân cũng như chuyên nghiệp. Nó giúp chung ta thiết lập các mối quan hệ, hợp tác và đưa ra các giải pháp cho khách hàng, tổ chức và chính chúng ta.

Download:
Download has been disabled due to copyright issue. Please buy real book to support author. We would like to apologize for the inconvenience.